Πρόσκληση Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες, εισηγήσεις και προτάσεις που εντάσσονται στη θεματολογία του Συνεδρίου. Κάθε εισήγηση-πρόταση, για να περιληφθεί στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου και στα Πρακτικά Εργασιών, θα πρέπει να έχει κριθεί θετικά από δύο τουλάχιστο κριτές.

Πλήρεις Εισηγήσεις: Αφορούν σε ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες. Αναφέρονται σε εμπειρικές μελέτες και ερευνητικές διδακτικές προτάσεις, νέα διδακτικά περιβάλλοντα, θεωρητικές αναλύσεις, κλπ. Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες.

Σύντομες Εισηγήσεις: Αφορούν στην παρουσίαση μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη, ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 σελίδες.

Συμπόσια: Τα συμπόσια του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» οργανώνονται από υψηλού κύρους ερευνητές του πεδίου, οι οποίοι προσκαλούν τουλάχιστον πέντε (5) εργασίες.
Το Συμπόσιο αποτελεί τη συλλογή εργασιών γύρω από ένα ερευνητικό-επιστημονικό θέμα και συντονίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή. Ο σκοπός κάθε συμποσίου είναι α) να αποτελέσει σημείο συνάντησης διαφορετικών ερευνητικών ομάδων, ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί και ερευνών που είναι σε εξέλιξη, β) να προωθήσει νέες συνεργασίες και γ) να προσδιορίσει νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και μελλοντικές προκλήσεις.Ο οργανωτής του συμποσίου υποβάλλει πρόταση για την οργάνωση συμποσίου και προσκαλεί πέντε (5) τουλάχιστον εργασίες.Οι εργασίες του συμποσίου αποτελούν πλήρεις εισηγήσεις και δεν υπερβαίνουν τις 8 σελίδες.

Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Panels): Με τις συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα ειδικό θέμα, το οποίο ενδιαφέρει ευρύτερα την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, είναι καινοτομικό ή προκαλεί διαφορετικές και αντικρουόμενες προσεγγίσεις. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι 90 λεπτά. Για να υπάρξει επαρκής χρόνος συμμετοχής των συνέδρων στη σχετική συζήτηση, κάθε στρογγυλή τράπεζα θα πρέπει να περιλαμβάνει το πολύ τέσσερις (4) εισηγητές. Οι εργασίες στρογγυλής τράπεζας που θα επιλεγούν από τη Συντονιστική Επιτροπή θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του Συνεδρίου. Το σχετικό κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.

Προγράμματα επιμόρφωσης (Tutorials): Παρουσίαση, διδασκαλία ή επιμόρφωση σε ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε προϊόντα και εφαρμογές που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και νέους επιστήμονες.


Βραβεία καλύτερης εργασίας Βραβείο καλύτερης εργασίας και βραβείο καλύτερης εργασίας νέου ερευνητή (υποψήφιου διδάκτορα ή μεταπτυχιακού φοιτητή) θα απονεμηθούν στους συγγραφείς πλήρων εισηγήσεων. Η επιλογή θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Συνεδρίου και θα βασίζεται στην αξιολόγηση των εργασιών.Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στη τελετή λήξης του Συνεδρίου.

Κάθε συγγραφέας βραβευμένης εργασίας απολαμβάνει:

 1. Έντυπη βεβαίωση.
 2. Την ανακοίνωση στο ιστότοπο του Συνεδρίου.
 3. Την πρόσκληση για επέκταση της εργασίας προς δημοσίευση σε τόμο αφιέρωμα ή επιστημονικό περιοδικό.
 4. Δωρεάν συνδρομή ενός έτους στην ΕΤΠΕ.
 5. Μία δωρεάν συμμετοχή στο επόμενο Συνέδριο της ΕΤΠΕ.

Σημαντικές παρατηρήσεις

 • Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά ή, τις γλώσσες του Συνεδρίου.
 • Κάθε σύνεδρος μπορεί να είναι συγγραφέας σε τέσσερις το πολύ εργασίες.
 • Σε κάθε εργασία που θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να αντιστοιχεί μια τουλάχιστον εγγραφή πριν τις 31 Ιουλίου 2016.
 • Τα όρια σελίδων κάθε εργασίας περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο με τα στοιχεία των συγγραφέων, την περίληψη (μέχρι 200 λέξεις), τους πίνακες, τα σχήματα, τις αναφορές κλπ.
 • Οι συγγραφείς καλούνται να τηρήσουν με ακρίβεια τη μορφοποίηση των αναφορών (APA style), τόσο στο κυρίως κείμενο όσο και στη σχετική ενότητα στο τέλος του άρθρου. Κάθε αναφορά θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά και με σαφήνεια στο κυρίως κείμενο και, παράλληλα, να εμφανίζεται με αλφαβητική σειρά στην ενότητα των αναφορών.
 • Για την προετοιμασία της εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου.

Οδηγίες για τις Παρουσιάσεις

Πλήρεις Εισηγήσεις: Χρόνος παρουσίασης, 20 λεπτά συν 5 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση.

Σύντομες Εισηγήσεις: Χρόνος παρουσίασης, 15 λεπτά συν 5 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση.

Εξοπλισμός: Στις αίθουσες του Συνεδρίου θα υπάρχει υπολογιστής και ο απαραίτητος εξοπλισμός προβολής. Κάθε ομιλητής πρέπει να έχει την παρουσίασή του σε ηλεκτρονική μορφή.


Υποβολή

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι σε MS Word (.docx ή .doc). Καθώς υποβάλλονται σε τυφλή κρίση, οι συγγραφείς θα πρέπει να απομακρύνουν από το κείμενο κάθε σχετική πληροφορία (όνομα, θέση, κλπ.) πριν την υποβολή της εργασίας τους στο σύστημα. Κάθε πληροφορία που αφορά στους συγγραφείς θα προστεθεί κατά την τελική υποβολή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.

Για την προετοιμασία της τελικής εργασίας τους οι συγγραφείς πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών του συνεδρίου.

Η υποβολή των εργασιών προς κρίση γίνεται μέσω του συστήματος easychair.


Τελική Υποβολή Εργασιών

Η υποβολή των τελικών εργασιών γίνεται μέσω του συστήματος easychair.