Περιβάλλοντα μάθησης προγραμματισμού στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία

Περιγραφή συμποσίου:

Τα τελευταία χρόνια έχει επανέλθει στην ερευνητική επικαιρότητα το ζήτημα της μάθησης του προγραμματισμού από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Από το πρίσμα αυτό, το συμπόσιο αποσκοπεί να αποτελέσει ένα βήμα εργασίας για τους ερευνητές και τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην περιοχή της μάθησης και της διδασκαλίας του προγραμματισμού στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο δίνοντας έμφαση τόσο σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού (όπως ScratchJr, κλπ.) όσο και σε προγραμματιζόμενα ρομπότ (όπως BeeBot, Thymio, κλπ.). Στο πλαίσιο του συμποσίου θα μελετηθούν αφενός οι λόγοι που έφεραν πάλι στο προσκήνιο την προσέγγιση της μάθησης του προγραμματισμού με μικρά παιδιά, μια προσέγγιση που έχει τις καταβολές της στα περιβάλλοντα προγραμματισμού τύπου Logo και έδωσε ενδιαφέροντα ερευνητικά κυρίως αποτελέσματα ήδη από τη δεκαετία του 1960 και αφετέρου θα παρουσιαστούν έρευνες και εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εν λόγω περιοχή. Το συμπόσιο απευθύνεται σε ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης που μελετούν ή και ενδιαφέρονται για την παραπάνω προβληματική, η οποία συνοψίζεται (όχι κατ’ ανάγκην αποκλειστικά) στις ακόλουθες θεματικές:

  • Ζητήματα μάθησης και διδασκαλίας της αλγοριθμικής σκέψης και του προγραμματισμού στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία
  • Η ανάπτυξη της «υπολογιστικής σκέψης» στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία
  • Περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας: γνωστική και διδακτική ανάλυση
  • Προγραμματιζόμενα ρομπότ ως εργαλεία ανάπτυξης της προγραμματιστικής ικανότητας σε μικρά παιδιά
  • Η οικοδόμηση σύνθετων εννοιών προγραμματισμού (μηνύματα, επικοινωνία, ταυτοχρονισμός, συμβάντα, αντικείμενα, κλπ.) από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.